Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Dò Thám Tình Hình

Hằng ngày quý nhân sĩ có thể tới NPC Binh Mã Đại Nguyên Soái ở Vương Thành để nhận nhiệm vụ Dò Thám và nhận nhiều Exp hấp dẫn.

Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ lần lượt đi tới các nước vừa nhận nhiệm vụ. Nếu bạn dưới cấp 100 thì đến Phượng Hoàng Thành Địch quốc tìm Kẻ Lang Thang. Nếu bạn trên 100 thì đến Bạch Cột Động địch quốc tìm Kẻ Lang Thang.

Sau khi hoàn thành Về Vương Thành hồi báo cho Binh Mã Đại Nguyên Soái để nhận Exp và làm tương tự với nước còn lại.

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện