Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Ám Sát Hoàng Đế

Hằng ngày tư 12h đến 24h các nhân sĩ có cấp độ trên 60 sẽ có thể tới Npc Ngụy Chinh (847 439) tại Vương thành để nhận nhiệm vụ Ám Sát Hoàng Đế.

sau đó qua Vương Thành địch quốc tìm Npc Hoàng Đế để phá hủy

Lưu ý đây là nhiệm vụ khó vì Npc Hoàng Đế nằm ngay tại khu vương Thành đông người qua lại, và gần khu hồi sinh tự do nữa. Lên làm nhiệm vụ này theo team và lựa chọn thời gian nhất định

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện