Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Sơn Ngoại Sơn

Từ cấp độ 60 trở đi vào khung thời gian từ 18h đến 23h hằng ngày quý nhân sĩ có thể tìm đến Npc Đại Kiếm Sư ( 871 478) ở Vương Thành để nhận nhiệm vụ Sơn Ngoại Sơn. Mỗi ngày có tối đa 3 lần nhận nhiệm vụ.

Sau khi nhận được nhiệm vụ, quý nhân sĩ cần có thể tới Npc Truyền Tống SNS để vào Sơn Ngoại Sơn. Tuy nhiên mỗi lần vào quý nhân sĩ cần phải có vé là 1 Bố Thiên Thạch. ( Bố thiên thạch có thể vùng vàng để mua tại Tạp Hóa Cao Cấp)

Sau khi vào SNS quý nhân sĩ phải tìm giết boss trong đó, đó là maps trung lập lên sẽ có nhiều anh em từ các quốc gia khác cùng tham gia tranh đoạt boss. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm Npc Đại Kiếm Sư để trả nhiệm vụ và nhận kinh nghiệm.

Lưu ý: SNS có 3 tầng, tùy vào cấp độ của nhân sĩ mà sẽ được chia vào các tầng tương ứng.

Tầng 1: Từ cấp độ 61 tới 99
Tầng 2: Từ cấp độ 100 tới 149
Tầng 3: Từ cấp độ 150 trở lên

 

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện