Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Chiến Mã 50

Khi quý nhân sĩ đạt cấp độ 50 có thể nhận nhiệm vụ chiến mã cấp 50.Phần thưởng là chiến mã cấp 50. Có thể cưỡi ngựa sử dụng skill được.

Tìm đến NPC Người Nuôi Chiếu Mã ( 531 136) để nói chuyện và nhận nhiệm vụ

Sau đó qua Lương Cương Sơn Trại 4 đánh bại boss Sơn Đại Vương.

Hoàn nhiệm vụ về tìm NPC Người Nuôi Chiếu Mã ( 531 136) để trả và nhận thưởng chiến mã

Lưu ý: Boss sơn đại vương hồi sinh 1 tiếng 1 lần. Các nhân sĩ chú ý

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ