Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Cướp Gạch Thái Miếu

Hằng ngày bạn có 3 lần tháo dỡ gạch thái miếu địch quốc để mang về cống hiến cho thái miếu nước nhà.

Di chuyể tới thái miếu địch quốc: chọn dỡ bỏ thái miếu

sau đó quai trở về thái miếu nước nhà chọn kiến thiết thái miếu

Ngoài ra bạn còn có 3 lân bảo vệ thái miếu và cũng nhận được nhiều exp tương ứng.

Hướng Dẫn, Nhiệm Vụ, Sự Kiện